Piotr Fras
Freelancer
  
Piotr Fras
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx
Poland

Dates

Added: 17.07.2014

Visited: 02.10.2017

Map

Languages

From...

English
French
German

To...

Polish

Mother tongue

Polish

Country

Poland Poland


Profile

Experience

23 years

Expertise

Services